Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

Internetový obchod www.artol.sk ďakuje za Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Artol s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú Slovenská pošta a externý dopravca, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne - vážime si Vaše súkromie:

 • za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru),
 • sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu,
 • všetci členovia Artol s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, potrebujeme niekoľko informácií:

 • pri nákupe na www.artol.sk je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri prvej objednávke alebo pri registrácii sa do internetového obchodu,
 • proces registrácie, prihlásenia sa do systému, ako aj spracovanie objednávky (výber spôsobu platby, dopravy, potvrdenie objdnávky) prebiehajú pod šifrovaným spojením www stránok zabezpečeným SSL certifikátom,
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie),
 • nezneužívame vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky,
 • neposielame otravné e-maily - na Vašu e-mailovú adresu, zasielame potvrdenie o prijatí objednávky, informáciu o odoslaní tovaru.

1. Účel spracúvania osobných údajov:

 • vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 1,
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru zasielaného na dobierku,
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

V zmysle zákona 18/2018 Z.z., §13 ods. 1 písm. b, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

3. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára:

 • meno,
 • priezvisko,
 • adresa bydliska (mesto, ulica, popisné číslo, PSČ),
 • e-mail,
 • telefónne číslo,
 • názov firmy*,
 • IČO*.

*) Iba pri firemných objednávkach, nie je obsahom internetového formuláru

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

5. Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo a mail príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

6. Zverejnenie údajov

Spoločnosť Artol s.r.o. získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Likvidácia osobných údajov

Spoločnosť Artol s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 10 zákona č. 18/2018 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty a zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje,
 • zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@artol.sk, písomne na adrese sídla spoločnosti: Artol s.r.o., Svätoplukova 9, 903 01 Senec. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje,
 • odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov.