Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.artol.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

1.1
Prevádzkovateľom e-shopu je Artol s.r.o., Svätoplukova 9, 903 01 Senec, IČO: 44360037, DIČ: 2022675204, IČ DPH: SK2022675204 (ďalej len „predávajúci“). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.artol.sk môžu uskutočniť fyzické a právnické osoby (ďalej len „kupujúci“). Dohľad vykonáva SOI Bratislava.

1.2
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Článok 2
Postup pri objednávaní

2.1
Kupujúci si môže cez e-shop objednávať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“. Po vybratí tovaru vložením do košíka môže kupujúci zobraziť košík kliknutím na ikonu „Košík“. Tu môže kupujúci odstrániť tovar z nákupného košíku, prípadne zmeniť počty objednaného tovaru. Košík sa prepočíta kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať“.

2.2
Do objednávkového procesu vstúpi kupujúci stlačením tlačidla „Pokladňa“. Prvou objednávkou sa kupujúci registruje v systéme, pri všetkých ďalších objednávkach stačí prihlásiť sa pod svojou registráciou do systému.

V ďalšom pokračuje kupujúci pomocou tlačidla „Pokračovať“ v objednávkovom procese, kde sa spresnia náležitosti ohľadne spôsobu úhrady a v súhrne objednávky následne objednávku potvrdí tlačidlom „Potvrdiť objednávku“.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky, sa objednávka považuje za doručenú. V súhrne objednávky nie sú vyčíslené náklady na prepravu, tieto sa určujú samostatne, viď. bod 4.3 a v súčasnej dobe nie je možné ich počítať v objednávkovom procese.

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

3.1
Zobrazená kúpna cena za tovar na stránke e-shopu www.artol.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym  predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za dopravu tovaru. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3.2
Platbu je možné vykonať dvoma spôsobmi:

  1. Dobierkou – kupujúci zaplatí na pošte pri preberaní zásielky.
  2. Dopredu hradená zásielka – kupujúci zaplatí za tovar na základe predfaktúry, ktorú mu predávajúci zašle po objednávke a tovar bude kupujúcemu zaslaný po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1
Obvyklý termín odoslania tovaru (pokiaľ ho má predávajúci na sklade) sú 2 pracovné dni. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.

4.2
Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.

4.3
Predávajúci posiela tovar Slovenskou poštou. Prepravné náklady sú počítané v zmysle cenníku Slovenskej pošty. Slovenská pošta je našim exkluzívnym prepravcom.

Zásielky podáva predávajúci vždy prostredníctvom elektronického podacieho hárku (EPH).

V prípade, že by prepravné náklady vychádzali výrazne drahšie ako obvyklé, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho.

4.4
Pre zaslanie do zahraničia sa prosím informujte u predávajúceho na cenu prepravných nákladov (shop@artol.sk).

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

5.1
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (v zmysle zákona 102/2014 Z.z., príloha č. 2)

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami učená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e- mailom) na adrese:

Artol s.r.o.
Svätoplukova 9
903 01 Senec

Mail: shop@artol.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili siným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Článok 6
Reklamačné podmienky

6.1
Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

6.2
Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. Ak má tovar vady, musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu.

6.3
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právu, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.

Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu.

6.4

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na kontaktnej adrese predávajúceho v čase od 09:00 do 17:00 hod.

Článok 7
Zrušenie objednávky

7.1
Objednávku je možné zrušiť bez poplatku, najneskôr do odoslania tovaru. Všetky zrušenia objednávky vybavujeme telefonicky alebo SMS, tel. čís. 0903 425 928, prípadne mailom.

Článok 8
Kamenná predajňa

8.1
E-shop nemá klasickú kamennú predajňu.