Kategórie
Výrobcovia
Zvuky ZIMO
Zvuky pre dekodéry ZIMO
Partneri
SAShE.sk - slovenský handmade design. Skvelé ako banánové želé!Praktické náradieAirdesign

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

Internetový obchod www.artol.sk ďakuje za Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Artol s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú Slovenská pošta a externý dopravca, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne - vážime si Vaše súkromie:

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, potrebujeme niekoľko informácií:

1. Účel spracúvania osobných údajov:

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

V zmysle zákona 18/2018 Z.z., §13 ods. 1 písm. b, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

3. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára:

*) Iba pri firemných objednávkach, nie je obsahom internetového formuláru

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

5. Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo a mail príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

6. Zverejnenie údajov

Spoločnosť Artol s.r.o. získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Likvidácia osobných údajov

Spoločnosť Artol s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 10 zákona č. 18/2018 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty a zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať: